Momento Mori Paintings
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Birthday Party
2001
Oil on Linen Panel
11"x13"

Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Clasped Hands
2001
Oil on Linen Panel
10"x12"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Cutting The Cake
2001
Oil on Linen Panel
12"x14"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Cafe 1
2003
Oil on Linen Panel
12"x15"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Cafe 2
2003
Oil on Linen Panel
11"x14"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Holding a Ball
2003
Oil on Linen Panel
16"x19"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Throwing A Ball
2003
Oil on Linen Panel
15"x19"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Sunfish
2004
Oil on Linen
18"x28"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Swinging
2004
Oil on Linen
16"x10"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
The Dunes
2004
Oil on Linen
15"x10"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Mom and Lisa at the Point
2004
Oil on Linen
15"x10"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Smoking and Reading
2004
Oil on Linen
14"x21"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Reclining
2005
Oil on Linen
14"x21"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Lisa in Blue Dress
2005
Oil on Linen
10"x15"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Girl in Pink Dress
2005
Oil on Linen
14"x12"
Maria Katzman Momento Mori Paintings 14"x10"
Lisa in Ektachrome Park
2005
14"x10"
Oil on Linen
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Lisa with Basin
2005
Oil on Linen
28"x42"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Lisa Holding Watering Can
2005
Oil on Linen
38"x26"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Sleepy Hollow
2005
Oil on Linen
14"x21"